Ship Shape-Arise Magazine

Ship Shape Story
Paul Farham 
Arise Magazine